Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#
Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C# là biến đổi một kiểu dữ liệu này thành kiểu dữ liệu khác. Nó còn được gọi là Ép kiểu. Trong C#, ép kiểu có hai mẫu sau:
 • Chuyển đổi kiểu ngầm định (implicit) - Việc chuyển đổi này được thực hiện bởi C# theo một phương thức an toàn kiểu (type-safe). Ví dụ: việc chuyển đổi từ các lớp kế thừa thành các lớp cơ sở.
 • Chuyển đổi kiểu tường minh (explicit) - Việc chuyển đổi này được thực hiện một cách rõ ràng bởi người dùng bằng việc sử dụng các hàm được định nghĩa trước. Các chuyển đổi kiểu tường minh cần một toán tử cast.
Ví dụ sau minh họa một sự chuyển đổi kiểu tường minh trong C#:
using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Chuyen doi kieu du lieu trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      double d = 5678.74;
      int i;

      // cast kieu du lieu double thanh kieu du lieu int.
      i = (int)d;
      Console.WriteLine("Gia tri cua i = " +i);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:
Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#


Phương thức Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

C# cung cấp các phương thức chuyển đổi kiểu có sẵn được liệt kê trong bảng sau:
STTPhương thức & Miêu tả
1ToBoolean
Chuyển đổi một kiểu thành một giá trị Boolean, nếu có thể
2ToByte
Chuyển đổi một kiểu thành một byte
3ToChar
Chuyển đổi một kiểu thành một Unicode character, nếu có thể
4ToDateTime
Chuyển đổi một kiểu (kiểu integer hoặc string) thành các cấu trúc date-time
5ToDecimal
Chuyển đổi một kiểu số thực hoặc số nguyên thành một kiểu thập phân
6ToDouble
Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu double
7ToInt16
Chuyển đổi một kiểu thành một 16-bit integer
8ToInt32
Chuyển đổi một kiểu thành một 32-bit integer
9ToInt64
Chuyển đổi một kiểu thành một 64-bit integer
10ToSbyte
Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu signed byte
11ToSingle
Chuyển đổi một kiểu thành một số small floating point
12ToString
Chuyển đổi một kiểu thành một string
13ToType
Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu đã xác định
14ToUInt16
Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu unsigned int
15ToUInt32
Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu unsigned long
16ToUInt64
Chuyển đổi một kiểu thành một unsigned big integer
Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi các kiểu dữ liệu đa dạng thành kiểu dữ liệu string trong C#:
using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Chuyen doi kieu du lieu trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      int i = 75;
      float f = 53.005f;
      double d = 2345.7652;
      bool b = true;
      //su dung phuong thuc ToString()
      Console.WriteLine(i.ToString());
      Console.WriteLine(f.ToString());
      Console.WriteLine(d.ToString());
      Console.WriteLine(b.ToString());

      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:
Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#


Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#
CHUYÊN MỤC
- - 0 Bình luận - Lượt xem

Bình luận bài viết (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé