Các cấu trúc điều khiển luồng yêu cầu lập trình viên xác định một hoặc nhiều điều kiện để được đánh giá và kiểm tra bởi chương trình, cùng với các lệnh được thực hiện nếu điều kiện được xác định là đúng, hoặc các lệnh khác được thực hiện nếu điều kiện xác định là sai.
Dưới đây là mẫu chung của một cấu trúc điều khiển luồng hay gặp trong ngôn ngữ lập trình.
Điều khiển luồng trong C#
C# cung cấp các loại lệnh điều khiển luồng sau. Bạn nhấn vào link để thấy chi tiết.
LệnhMiêu tả
Một lệnh if bao gồm một biểu thức logic theo sau bởi một hoặc nhiều lệnh khác.
Một lệnh if có thể theo sau bởi một lệnh else (tùy ý: có hoặc không), mà có thể được thực hiện khi biểu thức logic có giá trị false.
Bạn có thể sử dụng lệnh if hoặc lệnh else if bên trong lệnh ifhoặc else if khác
Lệnh switch cho phép kiểm tra điều kiện của một biến trước khi thực thi các lệnh
Bạn có thể sử dụng một lệnh switch bên trong một lệnh switchkhác
8ec4d18747d60619f5ad340483529b0d63681793.png (1364×512)

Toán tử ? : trong C#

Chúng ta đã bàn về toán tử điều kiện ? : trong chương trước mà có thể được dùng để thay thế cho lệnh if...else. Nó có mẫu chung như sau:
Exp1 ? Exp2 : Exp3;
Trong đó Exp1, Exp2 và Exp3 là các biểu thức. Chú ý việc sử dụng và đặt của dấu hai chấm.
Giá trị của biểu thức Exp1 trước dấu ? có giá trị true, Exp2 được thực hiện, và giá trị của nó là giá trị của biểu thức. Nếu Exp1 là false thì Exp3 được thực hiện và giá trị của nó là giá trị của biểu thức.

8ec4d18747d60619f5ad340483529b0d63681793.png (1364×512)
CHUYÊN MỤC
- - 0 Bình luận - Lượt xem

Bình luận bài viết (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé