TUT SPAM LOGIN ĐƠN GIẢN


B1: Bước 1 cần lấy đuôi URL của victim ví dụ fb.com/ken352 ( lấy ken352 )
B2: Fake ip Vương Quốc Anh + nn us 
B3: vào Facebook.com/hacked điền URL của victim vào ô 
B4: Bấm đại 1 mk nào đó
B5: Cứ thế F5 làm liên tục làm càng nhiều tài khoản victim khó vào lâu hơn 
Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment