TUT Unlock FAQ IP LàoTUT Unlock FAQ ( IP Lào )

Bước 1 : Fake ip hola.org Rồi vào facebook -- -> fake

ip sang Lào

Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ

Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa

Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :

===►Link 1 :

https://www.facebook.com/help/contact/26074960397

2907 -- Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú

này : 나는 팀이 입증 된 형태로이 계정의 잠금을

해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 할 우리의

===►Link 2 :

https://www.facebook.com/help/contact/31738957499

8690 -- Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú

này : 나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지만,

여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을 해제하기

위해이 편지를 고려해야 할 것으로 예상 뭔가

문제가있다. 그것은 나에게 매우 중요하기 때문에

===►Link 3 :

https://www.facebook.com/help/contact/23784333627

4237 Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời

bằng mẫu sau :

안녕하세요 팀 페이스 북이 내 검증 된 템플릿이며,

팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장 기억

때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화 할 수

있습니다. 페이스 북 몽 팀은 검토 및 잠금 해제!

이메일 : (Email của bạn )

계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )

생일 : (Ngày sinh của bạn )

여권에 내 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )

URL : facebook.com/tài-khoản- của-bạn

나는 계정을 잠금 해제 고려하는 팀을 예상, 페이스 북

팀은 감사의 말씀을 전합니다
Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment