TÚT DAME FAQ 13T 8 LINK MAX PRO CỦA HACKER NDTT- DRAGON OMEGA TEAM

Lưu ý TÚT NÀY DÙNG ĐƯỢC khi biết được SĐT ( hoặc mail ) của nạn nhân
Link 13t: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Link 14t: https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Link Dữ liệu trẻ : https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
Link Request Help With your child : https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Fake ip newzealend nn uk
=> 2 link đầu :
Dòng 1: link nạn nhân
Dòng 2 : Tên nạn nhân
Dòng 3 : chọn 12 năm
Dòng 4 : (điền) Facebook Hello, I think all accounts are not eligible to use Facebook as under 13 years, please facebook delete it from the community, thanks to Facebook.
Chuẩn bị cái cmnd nếu có info thì fake giống ngày tháng nhưng khác năm sinh của nạn nhân ( không có thì fake bừa 01-01-2006 )
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
Dòng 1 : Tên nạn nhân
Dòng 2 : Link nạn nhân
Dòng 3 : [email protected] ( ví dụ https://www.facebook.com/0000 thì id là 0000 điền vào là [email protected])
Dòng 4 : chọn 10 năm
Dòng 5 : (điền)
Hello facebook, I am the father of this guy, it is about facebook using fake birth year to qualify for facebook account use. Please, facebook delete it from facebook until it qualifies, thanks to facebook.
Up CMND lên =>Gửi
https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Chọn dấu chấm thứ 2
Dòng 1 : Tên nạn nhân
Dòng 2 : Link nạn nhân
Dòng 3 :
Hello facebook, I am the father of this guy, it is about facebook using fake birth year to qualify for facebook account use. Please, facebook delete it from facebook until it qualifies, thanks to facebook.
Up cmnd lên.
https://facebook.com/help/contact/169486816475808
https://facebook.com/help/contact/295309487309948
Chọn Dòng 3 2 2 =>
Dòng 1 điền tên đầy đủ victim
Dòng 2 điền mail
Dòng 3 tên đầy đủ victim
Dòng 4 [email protected]
Dòng 5 link victim
Up cmnd
Thần chú : Hello facebook, I am the father of this guy, it is about facebook using fake birth year to qualify for facebook account use. Please, facebook delete it from facebook until it qualifies, thanks to facebook.
Tiếp https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 ( link unlock nhưng mình lại dùng dame )
        https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Điền tên họ + sđt (mail) + ngày tháng năm sinh (xx-xx-2006) Up cmnd lên
Hóng nạn nhân ăn apps tg or FAQ 13T
Update To 2:55 PM 8/3/2017
Hết >< 

Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment