Code F12 - Huỷ Lời Mời Và Xác nhận bạn bè Facebook

Hủy lời mời kết bạn đã gửi đi

  1. Truy cập vào: https://m.facebook.com/friends/center/requests/outgoing/#friends_center_main
  2. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
  3. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
javascript:var x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Hoàn tác'){x[i].click();}};

Xác nhận bạn bè facebook

  1. Truy cập vào: https://www.facebook.com/reqs.php
  2. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
  3. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
javascript:for( i = 1;i< document.getElementsByName("actions[accept]").length;i++){document.getElementsByName("actions[accept]")[i].click();}void(0);

Chúc các bạn thành công!Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment