Khóa View-Source Ctrl + U Cho Blogspot

Ctrl + U là một vấn đề lan giải đối với các blog vì hay bị người khác Ctrl + U để lấy cắp CSS hoặc một số thứ gì đó trong template của các blog, vậy làm sao để loại trừ khả năng đó da khỏi blog của các bạn ? vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh thôi khi các bạn đọc bài viết này của Star Ken Blog và làm theo hướng dẫn dưới đây nhé.
Khóa View Source Ctrl + U cho blogspot

Giới thiệu qua một chút về thủ thuật này nhé , khác với các loại code chống view trên các trang blog khác là nó ngăn toàn bộ , hay vô hiệu hóa các nút bấm trên bàn phím , chức năng tìm kiếm ...
Đoạn Code Này Chỉ Chống Nhấn Ctrl + U Hoặc Các Phím Bạn Chỉ Định
DEMO : STAR KEN BLOG
Cách Chống Ctrl + U :
Các Bạn Vào
 Mẫu => Chỉnh Sửa HTML Và Dán Đoạn Javascript Dưới Vào Trước Thẻ </body>
 <script type='text/javascript'>//<![CDATA[//Ctrl+Ushortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="/"});//]]></script>

Note : 

Khi các bạn thực hiện thao tác với đoạn code trên , khi có người nhấn Ctrl + U sẽ lập tức chuyển về trang chủ blog của các bạn.
Thật đơn giản để không cho người khác Ctrl + U vào blog của bạn phải không nào , chúc các bạn vui vẻ và thường xuyên ghé thăm blog của mình nhé. thanks all.
Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment