TUT DAME FAD MD 2H DIE

TUT DAME FAD MD 2H DIE
BƯỚC 1 FAKE 1 - 3 CLONE GIỐNG VICTIM ( AVATA BÌA ẢNH NỖI BẬT MÔ TẢ NGÀY THÁNG NĂM SINH) 
KHÔNG CÓ NGÀY THÁNG NĂM SINH THÌ CHÉM BẬY.. 
BỎ QUÊ QUÁN + THÀNH PHỐ HIỆN TẠI Ở  seunl
BƯỚC 2 CẦN CÓ 3 -> 5 BẠN CHUNG VỚI VICTIM 
BƯỚC 3 ĐĂNG 5 STT VÀ 5 CÁI ẢNH KÉO XUỐNG NĂM 2K15 
AVARA + BÌA KÉO XUỐNG 2K14 
BƯỚC 4 DÙNG ACC FAKE ADD VỚI ACC CHÍNH 
RỒI ACC FAKE THÊM QUAN HỆ GIA ĐÌNH VỚI ACC CHÍNH LÀ ANH EM XÁC NHẬN 2 BÊN BỎ CHỈ MÌNH TÔI 
BƯỚC 5 FAKE IP Hàn NN  HÀN (NẾU BÁO CÁO RA ICON THÌ CÁC BẠN CỨ CHỌN CÁI MẶT BUỒN DÁN THẦN CHÚ NÀY VÀO
이 가짜 계정입니다
그것은 다른 사람의 가장입니다,
나는 페이스 북에 계정을 제거해야
 BƯỚC 6 VÀO Wall VICTIM CHỌN ĐÓNG TÀI KHOẢN + BÁO CÁO NGƯỜI NÀY MẠO DANH TÔI ( DÙNG ACC FAKE)  
ð  xong link 948 xong thì làm tương tự với link 808 nhé: 2 link làm y hệt nhau. 
- Link 948: 
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

   + Chọn theo thứ tự: 3-2-2

   + Dòng 1: Tên facebook của bạn
   + Dòng 2: Email của bạn trên facebook bạn đã tạo account!
   + Dòng 3: Ghi tên đầy đủ của victim cần báo cáo!
   + Dòng 4: 
Nếu không có mail victim thì vài trang này: http://findfacebookid.com/ để check ID nick nó nhé oy điền vào như sau: [email protected]
   + Dòng 5: Link Facebook Victim

   + Dòng 6: Thần chú max cmn bá này vào nhé: 
이것은 나의 가짜 계정이며 나의 명성, 존엄성  명예에 부정적인 영향을 미치는 외설물,외설물, 외설물을 공유하기 위해 나쁜 일을하도록  이름을 위조했습니다. 나는 페이스  커뮤니티에 나쁜 영향을 미친다. Facebook 팀에게 개별 페이지를 검토하고 삭제할 것을 촉구합니다.
   + Up CMND
GỬI VÀ HÓNG DIE ĐÃ TEST VÀI ACC VÀ ĐÃ DIE 100%


Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment